29.11.2022
Seinäjoki
98E05
2,117
29.11.2022
Turku
95E10
1,953
29.11.2022
Turku
95E10
1,914
29.11.2022
Turku
Diesel
2,126
29.11.2022
Turku
98E05
2,055
29.11.2022
Vantaa
95E10
1,886
29.11.2022
Kouvola
Diesel
2,15
29.11.2022
Kouvola
Diesel
2,047
29.11.2022
Ylöjärvi
95E10
1,903
29.11.2022
Iitti
95E10
1,919
29.11.2022
Joensuu
Diesel
2,029
29.11.2022
Kaarina
95E10
1,997
29.11.2022
Forssa
Diesel
2,107
29.11.2022
Iitti
Diesel
2,109
29.11.2022
Joensuu
95E10
1,905
29.11.2022
Kaarina
98E05
2,177
29.11.2022
Joensuu
98E05
1,995
29.11.2022
Iitti
98E05
1,984
29.11.2022
Joensuu
Diesel
2,068
29.11.2022
Joensuu
95E10
1,894