26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,294
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,349
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,314
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,309
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,309
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,279
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,259
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,249
08.05.2019
Vaasa
Diesel
1,218
09.07.2019
Ei
Diesel
0,442
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,318
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,339
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,339
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,389
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,369
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,359
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,369
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,364
26.06.2019
Lappeenran
95E10
1,364
12.07.2019
Ei
Tuntematon
1,239